Najčastejšie otázky

Je LPG pohon dostatočne bezpečný?

V porovnaní s bežnou benzínovou nádržou, ktorá je vyrobená z tenkostenného plechu prípadne plastu je tlaková nádrž vyhotovená z cca 3,5 mm hrubého plechu. Zvyčajne je zabudovaná v batožinovom priestore, ktorý je určený pre rezervné koleso. Benzínová nádrž je na väčšine vozidiel umiestnená na boku vozidla, kde sa nádrž môže ľahko poškodiť (napr. bočný náraz do vozidla a následné vytekanie benzínu). V týchto situáciách stačí už len iskra z poškodeného elektrického vedenia, ktorá zapríčiní silný požiar vozidla.

Plynová nádrž obsahuje bezpečnostný ventil, ktorý zaisťuje bezpečnosť vozidla pri poškodení LPG sústavy. V prípade akéhokoľvek poškodenia plynového potrubia sa tento ventil okamžite uzavrie a obmedzí unikanie plynu.

Praktické skúšky vykonané expertmi z ADAC s vozidlom Opel Zafira preukázali, že auto s plynovým pohonom je rovnako bezpečné ako naftové auto rovnakej značky. Pri nárazových testoch pri rýchlosti 64 km/h zostal plynový systém nepoškodený. Bez poškodenia zostal aj potrubný systém v priamej oblasti nárazu. Všetky potrubia sú flexibilne konštruované tak, že sa pri kolízii nezlomia, ale podľa potreby ohnú. Kontrola tesnosti systému preukázala, že po čelnom náraze zostal potrubný systém dostatočne tesný.

 

Môže LPG systém poškodiť ostatné komponenty vozidla?

Relatívnou nevýhodou LPG oproti benzínu je možnosť, že akákoľvek chyba pohonnej jednotky, ktorá sa neprejaví pri používaní benzínu môže byť pri jazde na LPG dosť výrazná. Nevýhodou sa to zdá byť práve z toho dôvodu, že majiteľ sa začne sťažovať na ťažkosti a domnieva sa, že je to zavinené montážou LPG. Montážnikovi sa potom ťažko vysvetľuje, že tento problém nie je zavinený zariadením, ale chybou v samotnom automobile. Relatívnou nevýhodou sme to nazvali preto, lebo po takomto urýchlenom zistení sa závada hneď môže odstrániť, takže v konečnom dôsledku to nevýhodou nie je.

Odporúčame pred montážou skontrolovať celkový stav vozidla, ktoré musí byť v dobrom technickom stave.

Najväčší vplyv na vlastnosti motora pri spaľovaní LPG majú:

1. zapaľovacie sviečky - sú častou príčinou problémov. Je potrebné si uvedomiť, že zápalná teplota benzínu je okolo 100 °C, pričom u LPG je to cca 450-500 °C, a preto sviečka, ktorá zapáli benzínovú zmes, LPG nezapáli. Vtedy dochádza k vynechávaniu zapaľovania a trhaniu motora. Z dôvodu zvýšenej záťaže sviečok sa doporučuje ich skoršia výmena (o cca 5000 km) oproti intervalu, ktorý je bežne doporučovaný výrobcom sviečok. Pri zapaľovacích sviečkach sa odporúča zmenšiť vzdialenosť kontaktov na cca 0,7 mm, preto je vhodné používať jednokontaktové sviečky pri ktorých sa táto vzdialenosť dá nastaviť. Platí to samozrejme iba pre autá, u ktorých sa tieto sviečky môžu používať.

2. zapaľovacia sústava - musí byť taktiež v 100% stave, inak môže dôjsť k trhaniu a nepravidelnému chodu motora. Navyše pri autách s podtlakovým systémom so zmiešavačom má stav zapaľovacej sústavy vplyv na riziko spätného zášľahu.

3. škrtacia klapka - stav škrtiacej klapky má veľký vplyv na stabilitu otáčok, hlavne pri voľnobehu, prípadne až na zhasínanie motora na voľnobeh. Väčšinou je to zavinené iba znečistenou klapkou a stačí jej jednoduché vyčistenie a opätovné nastavenie.

4. sací trakt - musí byť v dobrom stave a dokonale tesný. Taktiež je veľmi dôležitá čistota vzduchového filtra.

5. lambda sonda - systémy využívajú práve jej signál na reguláciu tvorby zmesi (buď priamo alebo nepriamo), takže bez jej správnej funkcie je ich správna činnosť veľmi problematická.

6. ventily - musia byť tesné. Kompresné tlaky musia byť správne. Taktiež ventilová vôľa musí byť dostatočná.

Celkový vplyv spaľovania LPG na životnosť motora a jeho komponentov:

• vyššia čistota motora - pri spaľovaní LPG sa nevytvárajú karbónové usadeniny, motor je čistejší, a tým pádom sa predlžuje životnosť pohybujúcich sa častí;

• znižuje riziko klepania motora - je to vďaka vyššiemu oktánovému číslu LPG;

• čistejší olej - netvoria sa karbónové usadeniny a interval výmeny sa predlžuje;

• sviečky - vyššia spaľovacia teplota ovplyvňuje ich životnosť a interval výmeny sa skracuje;

• ventily - pri niektorých typoch áut (najmä ázijských) sa zvyšuje riziko poškodenia ventilov čo je zapríčinené vyššou teplotou spaľovania LPG a veľmi tenkými driekmi ventilov. Tomuto riziku sa dá predísť používaním ochranných prípravkov napr. FlashLube, ktoré sú dostupné na našich čerpacích staniciach.
 

Čo obnáša údržba LPG?

Údržba LPG zariadenia je ekonomicky a časovo nenáročná. Po namontovaní zariadenia a po najazdení cca 2000 km by sa mala vykonať obhliadka celého zariadenia a prípadné doladenie. Je to dôležité najmä pri podtlakových systémoch, kde si musia počas prvých kilometrov membrány v regulátore “sadnúť”, takže je potrebné opätovne nastaviť bohatosť zmesi. Túto kontrolu a nastavenie vykonávajú montážne pracoviská zväčša bezplatne.

Každý rok alebo po najazdení 15 000 km – podľa toho, čo nastane skôr, by sa malo zariadenie skontrolovať, mala by sa preveriť jeho tesnosť a ostatné parametre.

Približne každých 20 000 km by sa mali meniť aj filtre plynu. Interval výmeny je veľmi zavislý na kvalite tankovaného plynu. Ak sa tankuje dobrý plyn, filter vydrží aj dvojnásobok, ak sa natankuje nekvalitný LPG, môže byť potrebná výmena aj po 10 000 km jazdy. Podtlakové systémy používajú iba jeden filter – filtruje sa iba plyn v tekutej fáze. Väčšinou býva tento filter súčasťou elektromagnetického ventilu LPG. Systémy so vstrekovaním plynu majú ešte jeden prídavný filter, ktorý filtruje plyn priamo pred vstrekovačmi.

Ďalším zariadením, ktoré vyžaduje údržbu je regulátor tlaku. Približne každých 60 000 km je potrebná revízia splynovača – výmena membrán a tesnení a vyčistenie.

Pri systémoch sekvenčného vstrekovania plynu je potrebné vykonávať aj údržbu LPG vstrekovačov – vyčistenie, prípadne repasáciu. Tieto činnosti a intervaly ich vykonávania veľmi závisia na použitom type vstrekovačov, jednotlivé značky sa od seba dosť líšia. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že vstrekovače by mali vydržať bez zásahu cca 50 000 km. Tu je nutné zdôrazniť, že vstrekovače sú najcitlivejším prvkom na kvalitu tankovaného plynu a táto má na náklady na ich údržbu výrazný vplyv.
 

Ako ovplyvňuje jazda na LPG jazdné vlastnosti auta?

K najčastejším pripomienkam našich klientov patria otázky ohľadne spotreby, výkonu a emisie auta, po tom ako začnú využívať ako palivo LPG. S výnimkou zariadení vstreku kvapalného plynu je pravidlom, že pri jazde na LPG je spravidla vyššia spotreba a o niečo nižší výkon ako pri jazde na benzín. Emisie sú pri všetkých systémoch lepšie ako pri spaľovaní benzínu. Samozrejme, veľmi závisí na tom, o aké auto ide, aký systém LPG zariadenia je v aute namontovaný a aký štýl jazdy má vodič auta. Všeobecne sa dá povedať, že čím modernejšie zariadenie, tým je úbytok výkonu menší (takmer nulový) a čím je väčší obsah motora, tým je spotreba LPG percentuálne bližšia spotrebe benzínu. Čo sa týka jazdného štýlu – je výhodné využívať nižšie otáčky motora, keďže vďaka oktánovému číslu LPG nehrozí “klepanie” ventilov. Pri vytáčaní motora do vyšších otáčok spotreba narastá.

Pre porovnanie uvádzame prehľad výkonu a spotreby u rôznych typov zariadení:

Autá s karburátorom – podtlakový systém bez elektronickej regulácie zmesi:
  Výkon klesá o cca 5 až 10 %. Spotreba je vyššia oproti benzínovej približne o 1 liter – veľmi závisí na stave motora,   nastavení systému a použitom type zmiešavača. Emisie sú nižšie ako pri benzíne.

Autá so vstrekovaním benzínu s podtlakovým systémom s elektronickou reguláciou tvorby zmesi:
  Výkon klesá o cca 5 %, spotreba je vyššia oproti benzínovej o cca 1 liter. Dá sa povedať, že platí to, čo v predchádzajúcom   prípade.

Autá so vstrekovaním benzínu a so systémom vstrekovania plynu:
  Výkon je porovnateľný s benzínom, pokles je max. 2%. Spotreba je vyššia o cca 1 liter, záleží na type auta.

Autá so vstrekovaním benzínu a so systémom vstrekovania kvapalného LPG:
  Spotreba je nižšia ako na benzín a výkon je vyšší. Nevýhodou je vysoká poruchovosť zariadení.
 

V čom spočívajú najväčšie výhody LPG?

Vplyv na životné prostredie - Priemerné vozidlo prestavané na LPG systém produkuje o 60% menej škodlivých látok   vypúšťaných do ovzdušia výfukovým potrubím. Pri súčasných problémoch s globálnym otepľovaním podporujú všetky krajiny   EÚ systémy LPG.

Cena - už takmer štyri roky sa ceny LPG pohybujú na polovičnej úrovni ceny benzínu.

Rýchla návratnosť investície do prestavby vozidla.

Životnosť motora - pri jazde na LPG pohon sa vytvára menej karbónu, a tým sa predlžuje životnosť motora.

Predĺženie životnosti motorového oleja

Dojazd - vzhľadom na to, že pre LPG sa inštaluje samostatná nádrž, získava vozidlo dvojnásobný dojazd.

Nemožnosť odcudzenia paliva - systém plnenia paliva áut na LPG pohon je omnoho zložitejšie ako pri automobiloch na   benzín, takže odcudzenie paliva je úplne nemožné.
 

Ktoré typy áut sú vhodné na prestavbu?

Prakticky u všetkých vozidiel s palivom benzín je možná prestavba na LPG.

Prestavbu vozidiel môžeme rozdeliť do troch skupín

1. hromadná prestavba - všetky vozidlá zaradené do tejto skupiny sa môžu montovať prakticky okamžite.

2. jednotlivá prestavba (schválené vozidlá podľa EHK 115) - sem zaradené vozidlá je možné montovať len v prípade ak je uvedená značka a typ motora schválené. V prípade, že nie sú schválené, montážna firma podá žiadosť na schválenie a v lehote do 60 dní bude možné zariadenie do vozidla namontovať.

3. individuálna prestavba - jedná sa o vozidlá ktoré sa nenachádzajú ani v jednej z predchádzajúcich skupín. V takom prípade majiteľ podá žiadosť o predstavbu na odbore dopravy, priloží povolenie výrobcu alebo dovozcu vozidla, systém sa namontuje. Po montáži je potrebné skontrolovať systém v štátnej skúšobni.